Download hier  ALGEMENE VOORWAARDEN Talentum et Labora versie oktober 2020

1. ALGEMENE VOORWAARDEN Talentum et Labora
1.1. Talentum et Labora is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 75110342
1.2. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht die aan Talentum et Labora of aan één of meer personen die in dienstbetrekking van Talentum et Labora werkzaam zijn wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
1.3. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de websites van Talentum et Labora.
1.4. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekkingen waarin diegene mocht komen te staan die, binnen of buiten de grenzen toegestaan door deze algemene voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit uit of in verband staat met rechtsbetrekkingen als bedoeld in de artikelen 1.2 en 1.3.
1.5. Deze algemene voorwaarden worden (mede) bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstbetrekking bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
1.6. Iedere opdracht wordt uitsluitend aanvaard door Talentum et Labora en door en / of namens Talentum et Labora uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
1.7. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Talentum et Labora uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen Incl. de door Talentum et Labora opgestelde begrotingen dan wel toekomstprojecties. Zij aanvaardt hiervoor geen (enkele) aansprakelijkheid. Ook is het de opdrachtgever niet toegestaan informatie die zij van Talentum et Labora heeft ontvangen (te denken valt aan o.a. doch niet uitsluitend: adviezen, toekomstprojecties e.d.) te delen met derden, op welke wijze dan ook, tenzij de opdrachtgever hiertoe schriftelijk toestemming van Talentum et Labora heeft ontvangen.
1.8. Talentum et Labora zal bij uitvoering van de opdracht(en) gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van (hetgeen behoort tot) de cliëntrelatie. Niettemin is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, het navolgende op de opdracht van toepassing:
a. de opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van Talentum et Labora bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen Talentum et Labora voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met uitvoering van de opdracht en het relatiebeheer;
b. de opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment beschikbare communicatiemiddelen, in het bijzonder ook e-mail en het internet.

1.9. Talentum et Labora zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid betrachten en bij de selectie van deze derden zoveel als in de relatie tot de opdrachtgever gebruikelijk en /of redelijk is, met de opdrachtgever ter zake overleggen. Talentum et Labora is gemachtigd voorwaarden die in de relatie met derden gelden of door die derden worden bedongen namens opdrachtgever te aanvaarden. Talentum et Labora zal deze mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van (hetgeen in het verlengde ligt van) de opdracht door de derde betreft.
1.10. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de te betalen vergoeding worden vastgesteld aan de hand van de dienstverlening vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals deze door Talentum et Labora van tijd tot tijd worden vastgesteld. Op verzoek wordt van op enig moment geldende tarieven opgave gedaan. De tarieven worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, telkens met ingang van 1 januari aangepast overeenkomstig de consumentenprijsindex alle huishoudens over de daaraan voorafgaande periode oktober/oktober. Dekking van algemene kantoorkosten is inbegrepen in het uurtarief; ter zake wordt geen extra opslag gehanteerd. Reistijd wordt, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, in rekening gebracht tegen het geldende uurtarief. Reiskosten en parkeerkosten worden eveneens in rekening gebracht. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde kosten (waaronder porto en kosten van derden) worden separaat in rekening gebracht. Alle genoemde en te noemen bedragen zijn exclusief BTW.
1.11. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de werkzaamheden en kosten maandelijks in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Dit is een voor de voldoening bepaalde termijn als bedoeld in artikel 6:83 sub a, eerste zinsdeel van het Burgerlijk Wetboek. Betaling dient te geschieden zonder korting, verrekening of (andere) vermindering. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn (betalings)verplichtingen. Bij gebreke van tijdige betaling is Talentum et Labora gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening te brengen en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% van het factuurbedrag inclusief BTW. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en / of te maken (on)kosten.
De werkzaamheden kunnen worden opgeschort als geen voorschot ter dekking daarvan beschikbaar is en / of indien een of meer declaraties onbetaald blijven na het verstrijken van voornoemde betalingstermijn.
1.12. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het totaalbedrag van de in dat verband verstuurde declaraties, tot een maximum van € 10.000,–.

1.13. Privacy Verklaring
a. Talentum et Labora verwerkt gegevens van u. Dit doen wij op verantwoorde wijze en in overeenstemming met de nieuwe wet ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. De grondslag voor gegevensverwerking op basis van de AVG artikel 8 is voor Talentum et Labora met name lid 1f, het gerechtvaardigd belang: ‘de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is’. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen waarover u met ons of wij met u contact heeft opgenomen. Dit zijn de volgende persoonsgegevens: naam, adres en overige contactgegevens en gegevens met betrekking tot de opdracht.
b. Talentum et Labora gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Registratie en administratieve afhandeling – om analyses uit te voeren, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren – om u op de hoogte te brengen van bevindingen, nieuws of ander werk gerelateerde informatie – om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren – om geanonimiseerde gegevens, zoals de testresultaten, te gebruiken voor onderzoek, verbetering van onze dienstverlening en marketing – om te voldoen aan op Talentum et Labora rustende wet- en regelgeving.
c. Talentum et Labora zal uw gegevens niet verstrekken aan commerciële partijen voor andere doeleinden dan de uwe en onze, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming geeft. Ook worden gegevens niet verstrekt of opgeslagen buiten de EU, althans niet bewust.
d. Alle informatie die Talentum et Labora ontvangt is strikt vertrouwelijk. Schriftelijk materiaal dat direct herleidbaar is wordt door Talentum et Labora tot maximaal 10 jaar na afloop van de opdracht bewaard. Klanten mogen te allen tijde hun persoonsgegevens inzien. Aan de opdrachtgever worden geen persoonlijke gegevens van de klanten verstrekt tenzij de klanten dit schriftelijk verzoeken.
e. Klachten kunnen te allen tijde bij Talentum et Labora worden ingediend. Binnen een redelijke termijn van 4 weken wordt hierop gereageerd. Indien u na uitvoerig overleg met Talentum et Labora niet tot een bevredigende oplossing komt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
1.14. Op de rechtsbetrekkingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die daaruit voortvloeien worden in eerste aanleg beslist door de bevoegde rechter te Assen.
1.15. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
1.16. Ingeval van een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan naar Nederlands recht bindend zijn.
1.17. Deze algemene voorwaarden zijn (eveneens) te raadplegen op www.talentumetlabora.nl